Informacje na temat składek

Członkostwo

W naszym oddziale obowiązuje deklaracja elektroniczna. Brak wypełnienia wersji elektronicznej skutkować będzie brakiem rozpatrywania i odrzuceniem wniosku.

Proszę o wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej – przysłany druk pdf prosze o wydrukowanie i przysłanie na adres oddziału.

E-deklaracja członkowska – wypełnij, następinie wydrukuj w 2 kopiach i wyśli na adres Oddziału.

Adres korespondencyjnym oddziału: Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM, ul Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Uwaga! Wysłanie wersji papierowej deklaracji członkowskiej, z koniecznymi oryginalnymi podpisami jest konieczne ze względów statutowych!

Wysyłając deklarację proszę również o upewnienie się czy członkowie wprowadzający mają aktualnie opłacone składki. Osoby z nieuregulowanymi bieżącymi składkami nie spełniają wymagań statutowych do wprowadzania nowego członka do Towarzystwa!

Wysokości składek:

  • od 2012:  120 zł
  • 2008 – 2011: 100 zł
  • 2007: 70 zł

Wpłaty należy dokonać na konto ZG PTP: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

 
WAŻNE: W tytule wpłaty proszę podać nazwę oddziału regionalnego, np. “Oddział śląski”, “Oddział mazwowiecki” itp oraz rok lub lata, za które składka jest wpłacana.


Faktura, rachunek, potwierdzenie wpłaty

W związku o pytanie, czy PTP wystawia za wpłaty składek faktury przedstawiamy wykładnę opracowaną przez radcę prawnego ZG PTP, mec. Januarego Gralika.

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą ani rachunkiem, w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być np. wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP. Prezentujemy 2 postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego [1] i [2].

Co do innego sposobu dokumentowania opłacenia składki, członek może korzystać z automatycznie wygenerowanych elektronicznych dowodów przelewu bankowego (wydruk online ze strony internetowej banku), który jest dokumentem i nie wymaga podpisu.

Dowód wpłaty “Kasa Przyjmie” (KP) jest dokumentem potwierdzajacym wpłatę gotówki do kasy danego podmiotu. Zatem, jeżeli członek wpłaca składkę gotówką, to może oczekiwać takiego pokwitowania.

Respektowany przez PTP powinien być także przedkładany przez członka wyciąg bankowy oraz “Polecenie przelwu/Wpłata gotówkowa” składany w banku zleceniodawcy (lub na poczcie).

 

 


Decyzją ZG PTP od 2010 roku zbieranie składek członkowskich odbywać się będzie przy pomocy przekazu elektronicznego.

1. Składki nie zapłacone do roku 2006 włącznie ulegają abolicji.
2. Do 2007 roku składki powinny być wpłacane na ręce skarbnika właściwego oddziału w wysokości 100 złotych za rok;
3. Zaległe i aktualne składki (za lata: 2007,2008,2009) można wpłacać we własnym oddziale lub na rachunek PTP drogą elektroniczną;
4. Składki za rok 2010 powinny być wpłacone tylko drogą elektroniczną na konto PTP do końca I kwartału (do 31.3.2010);
5. O wpłaceniu składki członek PTP jest zobowiązany do powiadomienia swojego oddziału ( w celu prowadzenia list członków, wydawania zaświadczeń, otrzymania Psychiatrii Polskiej i Psychoterapii);
6. Psychiatria Polska będzie przesyłana tylko osobom, które opłacą składkę roczną. Pierwsze dwa numery Psychiatrii Polskiej i Psychoterapii za rok 2010 otrzymają osoby, które wpłaciły składkę członkowską za rok 2009;kolejne numery otrzymają po wpłaceniu składki za rok 2010 do końca marca 2010.
7. Na przelewie opłacenia składki członkowskiej należy umieścić: Imię i Nazwisko, aktualny adres do korespondencji i wysyłania Psychiatrii Polskiej, sumę oraz oddział PTP,do którego należy osoba wpłacająca.